oktober 7 2021

Disclaimer

Disclaimer en gebruikersvoorwaarden

Toegestaan gebruik internetpagina
Hieronder volgt een gebruikersovereenkomst, hierna te noemen ‘Voorwaarden’, van Jan Nicolas met betrekking tot de internetpagina Jannicolas.nl, maar ook de social media pagina’s die eigendom dan wel in beheer zijn van Jan Nicolas. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van deze internetpagina en/of de social media pagina’s die eigendom dan wel in beheer zijn van Jan Nicolas. Iedere gebruiker en/of bezoeker geeft door het bezoek aan de genoemde pagina’s, of het bekijken van de aangeboden informatie, aan  kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de genoemde pagina’s in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) internetpagina te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Spaanse dan wel internationale wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met het intellectuele eigendomsrechten van Jan Nicolas en/of derden;
  • Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de internetpagina;
  • Het ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen en/of commercieel gebruik;
  • Het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren;
  • Het aanbrengen van een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de internetpagina van Jan Nicolas, waarbij de internetpagina binnen de kaders van Jannicolas.nl verschijnt) aan te brengen;

Alle op deze internetpagina gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van Jan Nicolas. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Jan Nicolas zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de internetpagina van Jan Nicolas is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Jan Nicolas, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Jan Nicolas wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetpagina, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de internetpagina berusten uitsluitend bij Jan Nicolas. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Spanje of elders, die in verband staan met de internetpagina en Jan Nicolas in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Jan Nicolas. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Jan Nicolas, behoudt Jan Nicolas zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Jan Nicolas is niet aansprakelijk voor de inhoud van de internetpagina, noch van internetpagina’s die op enigerlei wijze met de internetpagina van Jan Nicolas zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Jan Nicolas is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de internetpagina beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Jan Nicolas is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de internetpagina van Jan Nicolas worden aangeboden. Jan Nicolas garandeert niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Jan Nicolas garandeert ook niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Jan Nicolas garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de internetpagina hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Jan Nicolas. Jan Nicolas is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan deze internetpagina. U vrijwaart door uw bezoek aan deze internetpagina Jan Nicolas voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van het bepaalde op deze pagina, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de internetpagina.

Cookies
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van deze internetpagina kan Jan Nicolas gebruik maken van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De internetpagina wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een internetpagina of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kan Jan Nicolas dankzij cookies zien hoe vaak de site – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Via de browser, veelal via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van uw browser hierover meer. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige internetpagina’s opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Wijzigingen en acceptatie
Jan Nicolas behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.